fbpx

Algemene voorwaarden.

Artikel 1: Begrippen
 1. BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching: de VOF BYMARIEKE
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon met wie BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching een overeenkomst sluit, t.w. de ouder resp. verzorger van het kind die BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching de opdracht geeft het kind te begeleiden.
 3. Partijen: BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching en opdrachtgever. 4. Leerling: de zoon/dochter van de opdrachtgever die door BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching wordt begeleid.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de opdrachtgever en BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching schriftelijk afspreken dat BYMARIEKE huiswerkcoaching en/of coaching ten behoeve van het kind verzorgt.
Artikel 2: Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching en de opdrachtgever waarop BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden afwijken. Artikel 3: Totstandkoming en duur van de overeenkomst
 1. Deze overeenkomst komt tot stand door elektronische verzending (of fysieke inlevering) van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een schooljaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch een bepaalde tijd overeenkomen.
 3. De overeenkomst eindigt door opzegging van een van beide partijen. De opzegging geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor het einde van de lopende maand.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor 5 dagen per week, tenzij partijen schriftelijk of elektronisch anders overeenkomen. Een wijziging met betrekking tot het aantal af te nemen dagen per week wordt schriftelijk of elektronisch met inachtneming van een termijn van een maand voor de daarop volgende maand door de opdrachtgever aangekondigd.
Artikel 4: Huiswerkcoaching
 1. BYMARIEKE Huiswerkcoaching stelt het kind voorop en begeleidt de leerling in zijn of haar huiswerk.
 2. BYMARIEKE Huiswerkcoaching biedt geen garantie voor de door het kind te behalen studieresultaten.
 3. BYMARIEKE Huiswerkcoaching houdt het huiswerk en de schoolresultaten, die door het kind worden opgegeven bij. Het kind is zelf verantwoordelijk voor het juist opgeven van het te maken huiswerk.
 4. De opdrachtgever verstrekt op verzoek van BYMARIEKE Huiswerkcoaching gegevens die BYMARIEKE Huiswerkcoaching voor de begeleiding van het kind, zoals is omschreven in lid 1 van dit artikel, noodzakelijk acht.
 5. BYMARIEKE Huiswerkcoaching verplicht zich alle gegevens over het kind met betrekking tot de huiswerkcoaching vertrouwelijk te behandelen. BYMARIEKE Huiswerkcoaching verplicht zich bovendien tot geheimhouding en doet geen mededeling hiervan aan derden tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming geeft.
Artikel 5: Andere diensten van BYMARIEKE
 1. BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching biedt ook andere diensten aan.
 2. Andere diensten zijn vermeld op de website www.bymarieke.com.
 3. BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching verplicht zich alle gegevens over en van het kind met betrekking tot de coaching vertrouwelijk te behandelen. BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching verplicht zich bovendien tot geheimhouding en doet geen mededeling hiervan aan de opdrachtgever en aan derden, tenzij het kind uitdrukkelijk toestemming geeft.
Artikel 6: Prijzen en betaling
 1. De prijzen voor huiswerkcoaching en andere aangeboden diensten van BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching zijn vermeld op de website www.bymarieke.com.
 2. BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching brengt geen inschrijvingskosten in rekening. De tarieven gelden per kalendermaand en zijn inclusief intake, voortgangsgesprekken en administratiekosten. De officiële schoolvakanties (uitgezonderd de zomervakantie) en de nationale feestdagen zijn in het tarief doorberekend.
 3. BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching factureert het totaal verschuldigde bedrag aan huiswerkcoaching en coaching en eventuele andere van BYMARIEKE afgenomen diensten per e-mail eenmaal per maand vooraf.
 4. BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching brengt onregelmatig aangeboden en door de opdrachtgever ten behoeve van het kind afgenomen diensten, bijvoorbeeld bijlessen, individuele coaching en workshops, apart in rekening.
 5. De opdrachtgever betaalt het totale verschuldigde en gefactureerde bedrag aan huiswerkcoaching en of coaching en eventueel andere van BYMARIEKE afgenomen diensten vooraf, zonder enige verrekening, opschorting en/of inhouding, uiterlijk in de eerste week voor de maand waarop de betaling betrekking heeft en/of is gehouden de factuur uiterlijk binnen 15 dagen na de verzenddatum te voldoen.
 6. Indien de opdrachtgever de hiervoor bedoelde betalingsverplichting niet nakomt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 7. Indien de opdrachtgever de hiervoor bedoelde betalingsverplichting niet nakomt, is BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching gerechtigd diens verplichtingen op te schorten en derhalve het kind geen huiswerkcoaching, coaching en/of eventueel andere van BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching afgenomen diensten te verschaffen tot op het moment de (betreffende) betalingsverplichting is nagekomen, een en ander onverminderd haar recht op nakoming en/of ontbinding van de overeenkomst en schadevergoeding.
 8. Tijdens de zomervakantie van het kind is geen bedrag aan huiswerkbegeleiding en andere diensten aan BYMARIEKE Huiswerkcoaching verschuldigd. In deze periode kunnen door BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching nieuw ontwikkelde diensten worden aangeboden. Hiervoor geldt een apart tarief.
 9. Voor gemiste huiswerkcoaching vindt geen restitutie van het betaalde bedrag aan huiswerkbegeleiding plaats. Bij langdurige ziekte gaat BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching met de opdrachtgever in overleg om een passende oplossing te bieden.
 10. BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching behoudt zicht het recht voor om de prijzen voor huiswerkcoaching, coaching en andere diensten te herzien.
Artikel 7: Optimale leeromgeving
 1. BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching garandeert een rustige en veilige plek waarin haar diensten worden aangeboden.
 2. Indien het kind, naar de mening van BYMARIEKE Huiswerkcoaching, deze rust en veiligheid in ernstige mate verstoort, is BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching gerechtigd haar verplichtingen op te schorten het kind voor een door haar te bepalen duur te schorsen en derhalve het kind in die periode geen huiswerkcoaching, coaching en andere diensten te verschaffen, een en ander onverminderd haar recht op ontbinding en/of nakoming van de overeenkomst en schadevergoeding.
 3. Tijdens de onder het hiervoor bedoelde punt 2 bedoelde schorsing, is het bedrag aan huiswerkcoaching, coaching en eventuele andere van BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching afgenomen diensten verschuldigd.
Artikel 8: Openingstijden
 1. De openingstijden van BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching staan vermeld op de website www.bymarieke.com.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
 1. BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van het kind.
Artikel 10 – Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen pandemie, uitbraak (voorbeelden: COVID-19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), ernstige storingen binnen het bedrijf van BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching.
 2. BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de klant verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden van BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching te betalen.
 3. De kosten van het verplaatsen dan wel het verschuiven ten gevolge van overmacht van de verplichtingen van BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching ingevolge deze overeenkomst zullen de klant als meerwerk in rekening worden gebracht. De klant is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.
BYMARIEKE Huiswerkcoaching en Coaching Spaarne 55 2011 CE HAARLEM NEDERLAND marieke@bymarieke.com www.bymarieke.com KvK: 68615418 Bank: NL74KNAB 0256 1911 90 BTW-nr: NL857520726B01
×